Vedtægter

Billard Clubben Holbæks vedtægter


Billardklubbens vedtægter er af vedtaget af generalforsamlingen. Seneste ændring er vedtaget på Billard Clubbens Holbæks ekstraordinær generalforsamling d. 6. juli 2023.


 Indholdsfortegnelse

                                                                                               

 

 

 


§ 1 Navn

Stk. 1 Klubbens navn er Billard Clubben Holbæk (B.C.H.) og dennes hjemsted er Holbæk kommune. 

Klubbens adresse er: Holbæk Ungdomscenter og Musikskole, Gl. Ringstedvej 32, bygn. 69 kld., 4300 Holbæk.§ 2 Formål

Stk. 1 Klubbens formål er at fremme interessen for organiseret billardspil, så det dyrkes under noble og sportslige former, at afholde årlige klubmesterskaber og andre turneringer, samt at deltage i DDBU´s turneringer og mesterskabskonkurrencer. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

Stk. 2 B.C.H. er tilsluttet Den Danske Billard Union (DDBU) og herigennem Danmarks Idræts Forbund (DIF).


§ 3 Medlemskab

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der opfylder de i § 2 omtalte organisationers regler for optagelse. Personer der er ekskluderet af anden billardklub eller union, kan ikke optages og bestyrelsen har ret til i særtilfælde at nægte optagelse i klubben uden at begrunde dette og denne afgørelse er inappellabel. 

Stk. 2 Begrænsning af nye medlemmer kan finde sted, dersom det skulle være nødvendigt af hensyn til udvikling af givne spillemuligheder. 

Stk. 3 Alle klubbens medlemmer er pligtige til at bistå bestyrelsen i klubbens arbejde. 

Stk. 4 Klubbens medlemmer har under ophold i klubbens lokaler pligt til at rette sig efter de givne anvisninger med hensyn til lukketiden og forholdene i øvrigt. 

Stk. 5 Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse. § 4 Kontingent, gebyr, licens m.m. 

Stk. 1 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 

Stk. 2 Gebyrer, licenser m.m. fastsættes af bestyrelsen. 

Stk. 3 Kontingentet, som skal betales forud, forfalder kvartalsvis og skal betales ved bankoverførsel eller til kasseren. 

Stk. 4 Såfremt kontingent, turneringsgebyr og anden gæld ikke er kassereren i hænde senest 1 måned efter betalingsfristens udløb, slettes medlemmet af klubben og er ikke spilleberettiget for andre klubber, før det skyldige beløb er betalt til BCH. Hvis vedkommende efter sletning ønsker at blive optaget som medlem igen, kan dette ske ved at indbetale hele det skyldige beløb samt et gebyr på 100 kr. Hvis et medlem 2 gange bliver slettet for restance, kan optagelse som medlem i B.C.H. på ny ikke finde sted. Hvis et medlem bliver udmeldt på grund af restance, kan genoptagelse som medlem i B.C.H. finde sted, når alle restancer sammen med nyt kontingent er indbetalt.  

Stk. 5 Udelukkes et medlem af den ene eller anden grund - kan dette meddeles de i § 2 nævnte organisationer og vedkommende kan ikke optages som medlem i anden klub før forholdene til B.C.H. er bragt i orden. 

Stk. 6 Medlemmer er pligtige at forevise bevis for betalt kontingent, på forlangende af bestyrelsesmedlemmer.


§ 5 Klubbens ledelse

Stk. 1 Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer, der alle skal være myndige, undtagen evt. ungdomsrepræsentant, der kan vælges blandt klubbens medlemmer under 21 år, hvis dette er muligt. 

Stk. 2 Bestyrelsen, hvis formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, konstituerer sig selv med:

 1. Næstformand 
 2. Sekretær  

Alle valg gælder for 2 år. Formanden vælges i de lige år sammen med 2-3 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren vælges i de ulige år sammen med 2-3 bestyrelsesmedlemmer. 

Der vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter samt suppleant for ungdomsrepræsentanten. 

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Valget af revisor og suppleanter gælder 1 år. 

Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3 Såfremt en suppleant træder i funktion, fungerer denne i bestyrelsesarbejdet på samme tidsmæssige vilkår, som den der erstattes, såfremt der ikke alene drejer sig som om en midlertidig indkaldelse. 

Stk. 4 Bestyrelsen kan om nødvendigt supplere sig selv i årets løb ved udpegelse af suppleanter. En sådan supplering skal godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling eller nyvalg finde sted. 

Stk. 5 Klubben tegnes af formanden og kassereren til at indgå aftaler med 3 part. Beslutninger der vedr. større økonomiske dispositioner skal være på baggrund gældende vedtægter og en bestyrelses beslutning. Ved økonomiske forpligtelser over 25.000 kr. herunder optagelse af lån, kræves en generalforsamlings godkendelse.


Stk. 6 Bestyrelsesmøder, som indkaldes med mindst 8 dages varsel, afholdes, når formanden finder det fornødent, dog kan to bestyrelsesmedlemmer kræve at formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Der er mødepligt til bestyrelsesmøderne.

Stk. 7 Sekretæren fører forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder, generalforsamlingen og andre møder m.m. 

Stk. 8 Bestyrelsen kan ikke uden for generalforsamlingen, træffe afgørelser der ændrer eller omgår klubbens vedtægter eller andre tidligere generalforsamlinger trufne afgørelse. 

Stk. 9 De til ethvert bestyrelsesmøde fremmødte bestyrelsesmedlemmer og eventuelle indkaldte udvalgsmedlemmer er beslutningsdygtige og alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal dog udgør formandens stemme altid udslaget i tilfælde af stemmelighed. 

Stk. 10 Bestyrelsen kan idømme ”påtale”, karantæne eller eksklusion ved overtrædelse af klubbens vedtægter og bestemmelser. 

Stk. 11 Bestyrelsens afgørelse i påtaletilfælde er gældende til førstkommende generalforsamling og er bortset fra spørgsmål om en eventuel eksklusion – inappellable.


§ 6 Medlemsmøder og meddelelser

Stk. 1 Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder, når det skønnes, der er behov for et sådan mellem generalforsamlingerne. 

Der kan til medlemsmøder indbydes foredragsholder og eventuelt honorar betales af klubben. Der kan arrangeres besøg i andre klubber. 

Stk. 2 Alle meddelelser til medlemmer - bortset fra indkaldelse til generalforsamlinger - sker ved opslag i klubben. 

Bestyrelsen kan ikke drages til ansvar for, om et eller flere medlemmer ikke er orienteret om klubbens arrangementer eller møder. 


§ 7 Regnskab

Stk. 1 Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Kassereren fører medlemskartotek og regnskab over klubbens indtægter og udgifter. 

Stk. 2 Regnskabet med tilhørende bilag skal til enhver tid være tilgængeligt for såvel de valgte revisorer som for bestyrelsen. Regnskabet udsendes til medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne er ansvarlige overfor kassereren ved regnskabet med indbetalte kontingenter og gebyrer m.m. og afregninger med kassereren skal ske snarest. 

Stk. 4 Ved etablering af særlige fonds, f.eks. rejsefond, byggefond m.m. skal der føres særskilt regnskab for hver fond og disse skal være klubbens almindelige driftsregnskab uvedkommende. 

Kun generalforsamlingen kan bestemme anvendelsen af disse fonds. 

Stk. 5 Kassererens kassebeholdning må ikke overstige 10.000 kr. Overstigende beløb indsættes på giro/bankkonto.

Stk. 6 Opretter klubben en kassekredit-konto, indsættes overskydende kasse- og girobeholdninger herpå til nedbringelse af renteudgifterne. 

Stk. 7 Det til enhver tid opnåede overskud i klubben anvendes fuldt og helt til at fremme klubbens eget formål j.fr. § 2 i nærværende vedtægter. 

De til afdrag, rente- og provisionsudgifter nødvendige beløb skal altid være likvide til forfaldstid. § 8 Turneringsledelse

Stk. 1 Klubbens turneringsledelse varetages af en ekstern turneringsleder, der vælges på det årlige spillermøde blandt de af klubbens medlemmer, der er registreret under DDBU. Den eksterne turneringsleder er ansvarlig for at gøre klubbens spillere opmærksom på de forskellige eksterne turneringer ved opslag i klubben samt sørge for alle tilmeldinger til DDBU. 

Stk. 2 Til at varetage interne turneringer m.v. vælger generalforsamlingen en intern turneringsleder og valget gælder frem til den næste ordinære generalforsamling. Turneringslederen kan nedsætte et turneringsudvalg, som har til formål at sikre afvikling af interne turneringer. Udvalgets medlemmer kan både være faste medlemmer, men også medlemmer der ad hoc træder ind i udvalget. 

Hvis ingen af udvalgets medlemmer er valgt til bestyrelsen, kan udvalget udpege et medlem, der deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

   

§ 9 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1 Generalforsamlingen, som er klubbens øverste myndighed, afholdes hvert år i 2. kvartal. 

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal ske via hjemmeside, Facebook, mail samt med opslag i klubbens lokaler 30 dage før afholdelse.

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsendes den endelige dagsorden.

Alle forslag til generalforsamlinger og til vedtægtsændringer skal være slået op i klubbens lokaler 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2 Dagsordenen, som ligeledes skal opslås i klubbens lokale, skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for næste regnskabsår
 5. Ekstern turneringsleders beretning
 6. Beretning fra nedsatte udvalg 
 7. Indkommende forslag
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af formand lige år – kasserer ulige år
 10. Valg af bestyrelse og suppleanter
 11. Evt. valg af en ungdomsrepræsentant
 12. Valg af intern turneringsleder
 13. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 14. Eventuelt

Stk. 3 Når en generalforsamling er lovligt indvarslet er den beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af spørgsmål om klubopløsning.

Stk. 4 Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 1/3 af klubbens samlede antal stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for en ændring.

Stk. 5 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og kun af medlemmer, der har betalt det forfaldne kontingent for 2. kvartal det pågældende år.

Stk. 6 Skriftlig afstemning kan kræves af bestyrelsen eller såfremt 1/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger og dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 7 Såfremt et forslag opnår stemmelighed, fortages ny, men skriftlig afstemning. Ved eventuelt fornyet stemmelighed er forslaget forkastet.

Stk. 8 Protokollen over generalforsamlingen skal underskrives af dirigenten. 


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes, når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning derom med angivelse af dagsorden.

Stk. 2 Efter modtaget anmodning skal bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, senest 1 måned efter anmodningen, og kun de på dagsordenen anførte punkter kan behandles. 

Stk. 3 Enhver ekstraordinær generalforsamling er underkastet de samme bestemmelser, som er gældende for en ordinær generalforsamling med hensyn til indvarsling, opslag og afstemning m.v.


§ 11 Eksklusion

Stk. 1 Såfremt et medlem modarbejder klubbens interesser, ikke overholder klubbens vedtægter eller overtræder klubbens ordensreglement eller DDBU`s turneringsregler, kan vedkommende ekskluderes. 

Stk. 2 Eksklusion vedtages af bestyrelsen, men kan, såfremt det ekskluderede medlem finder det påkrævet, behandles på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 10 stk. 1, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for godkendelse af eksklusionen.

Stk. 3 Vedkommende medlem skal have lejlighed til at forsvare sig på generalforsamlingen. Benytter vedkommende sig ikke af denne ret, enten personligt eller ved en bisidder, skal generalforsamlingen alene tage stilling til bestyrelsens indstilling. 


§ 12 Andre bestemmelser

Stk. 1 Indtræffer der tilfælde, som ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen bemyndiget til at handle efter bedste skøn under ansvar overfor den førstkommende ordinære generalforsamling. 


§ 13 Opløsning

Stk. 1 Klubben kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning, hvor spørgsmålet om opløsning har været på indvarslings dagsorden. 

Stk. 2 Til opløsning af klubben kræves, at ¾ af klubbens samlede antal stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 

Er dette antal ikke tilstede på den til opløsningen indvarslede generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling herom. 

Stk. 3 Den 2. indkaldte generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og opløsningen kan vedtages, såfremt at ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 

Stk. 4 I tilfælde af opløsningens vedtagelse bestemmer generalforsamlingen, hvorledes der skal disponeres over midler og værdier, til formål, der lever op til foreningens formål, jvf. § 2, som klubben råder over, efter at alle forpligtigelser til anden side er opfyldt. 

Stk. 5 Såfremt de i § 7 nævnte fonds på opløsningstidspunktet stadigvæk er løbende, skal disse fonds særskilte formål og regler iagttages.

 


Billard Clubben Holbæk 

 

Stiftet den 2. december 1968 

Således vedtaget på generalforsamlingen 29. januar 1991 

Revideret på generalforsamlingerne d. 20. februar 2007, d. 26. februar 2008, d. 9. august 2014. 

 1. november 2015, 18. juni 2016, 26. oktober 2019, 10. august 2021 og 6. juli 2023